Webmail   
Gạch trang tríGốm sứKính nổi
Lĩnh vực hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Sản phẩm mới
Thông tin cần biết
Tỷ giá ngoại tệ
Dự báo thời tiết
Chứng khoán
Đối tác
Tư vấn
 Câu hỏi 1:  TƯ VẤN KHI MUA MÁY CŨ (Đã qua sử dụng)
Trả lời: 

-          Thưng haøng Nhaät ñaõ qua söû duïng coù khoaûng 7 thöông hieäu thoâng duïng: DENYO, AIRMAN, NIPPONSHAYO, KOMATSU, MITSUBISHI, YANMA, SHINDAIWA.

-          Ñaàu maùy coù khoaûng 4 thöông hieäu thöôøng ñöôïc duøng cho caùc haõng treân nhö : KOMATSU, HINO, ISUZU, MITSUBISHI.

-          Thoâng thöôøng ñeå traùnh mua laàm nhöõng haøng leân kva, leân ñôøi, laép raùp( laép rôøi töøng boä phaän khoâng ñoàng boä )Quyù khaùch neân thaän troïng nhöõng ñieåm sau:

-          Ñôøi maùy: Luoân ghi treân töøng sôïi daây ñieän trong maùy(ñoái vôùi haøng cuûa Nhaät).

-          KVA:  Quyù khaùch caàn  hoûi thaät caån  thaän kyù hieäu ñaàu maùy, coù theå vaøo trang Web hoaëc nhôø tö vaán hoûi veà soá maõ löïc (HP,PS) thoâng thöôøng cöù 1 maõ löïc cuûa maùy chæ coù theå keùo ñöôïc 0.8 KVA maø thoâi.

-          Khi mua maùy ñaõ qua söû duïng Quyù khaùch caàn Hôïp Ñoàng roõ raøng vôùi beân baùn ,veà chaát löôïng haøng nhö thuøng caùch aâm (nguyeân baûn ) Ñaàu maùy vaø ñaàu phaùt (nguyeân cuïm khoâng thaùp)


 Câu hỏi 2:  VÀI ĐIỀU CẦN BIẾT KHI MUA MÁY PHÁT ĐIỆN
Trả lời: 

-          Ñoái vôùi maùy môùi:  Quyù khaùch neân tìm hieåu veà thöông  hieäu, xuaát xöù, giaù caû.

-          Maùy khoâng coù  thöông  hieäu thöôøng gaëp khoù khaên khi thay theá phuï tuøng.

-          Nhöõng nöôùc coù ngaønh coâng nghieäp cao thöôøng cho ra saûn phaåm chaát löôïng .

-          Nhöõng nöôùc coù ngaønh coâng nghieäp thaáp thöôøng cho ra caùc saûn phaåm keùm chaát löôïng.

-          Coù nhieàu khaùch haøng mua haøng xuaát söù nöôùc naøy nhöng phaûi traû giaù cao baèng vôùi nöôùc khaùc chæ vì khoâng nhaän ñöôïc söï tö vaán caën keõ .

-          Phaûi luoân kieåm tra kyù hieäu Model Maùy, Ñaàu Phaùt, ñeå chaéc chaén moät ñieàu raèng quyù khaùch boû tieàn ra mua haøng ñuùng tieâu chuaån vaø chaát löôïng cuûa thöông hieäu mình choïn.

-          Quyù khaùch coù theå vaøo trang Web cuûa nhöõng thöông hieäu quyù khaùch ñaõ choïn ñeå kieåm tra Maùy, Ñaàu Phaùt, KVA, ñeå traùnh tình traïng bò leân KVA.


 Câu hỏi 3:  QUAN ĐIỂM CỦA CÔNG TY CHÚNG TÔI
Trả lời: 

-          Khoâng giaû maïo KVA khi baùn cho khaùch haøng (leân KVA so vôùi KVA thaät)

-          Khoâng leân ñôøi maùy (ñoái vôùi maùy ñaõ qua söû duïng)

-          Luoân mua laïi giaù cao khi khaùch haøng khoâng coøn  nhu caàu söû duïng.

-          Luoân coù CO, CQ roõ raøng ñeå khaùch haøng tham khaûo, chöùng nhaän, xuaát xöù, chaát löôïng haøng hoùa (ñoái vôùi maùy môùi).

-          Luoân cung caáp lyù lòch  tình traïng maùy  roõ raøng (ñoái vôùi maùy ñaõ qua söû duïng).


 Câu hỏi 4:  Tủ chuyển nguồn tự động ATS
Trả lời: 

   T ATS là h thng chuyn đi ngun t đng, có tác dng khi đin lưới mt thì máy phát t đng khi đng và đóng đin cho ph ti. Khi ngun lưới phc hi thì h thng t chuyn ngun tr li và t đng tt máy phát.

    Ngoài ra, Tủ chuyển đổi nguồn tự động (ATS) thường có chức năng bảo vệ khi Điện Lưới và Điện Máy bị sự cố như:mất pha, mất trung tính, thấp áp (tuỳ chỉnh) thời gian chuyển đổi có thể điều chỉnh.


 Câu hỏi 5:  Nên sử dụng máy phát điện như thế nào?
Trả lời: 

  -   Vì s an toàn ca quý v, lúc nào cũng nên làm theo hướng dn ca hãng sn xut v vic s dng các máy phát đin.

  -   Vì hầu hết các máy phát điện đều được vận hành bằng xăng và có thể phát ra khí carbon monoxide, nên dùng chúng ở ngoài trời nơi hơi khói sẽ không gây bệnh.

  -   Các máy phát điện không bao giờ nên cắm vào bảng điện chính trong nhà của quý vị vì điều này có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong cho nhân viên công ty điện đang làm việc để đưa điện trở lại.

  -   Thay vào đó, hãy cắm máy phát điện trực tiếp vào máy mà quý vị muốn sử dụng trong lúc cúp điện.


 Câu hỏi 6:  Sử dụng An toàn Máy phát điện
Trả lời: 

      Vic cúp đin có th gây ra mt s mi quan ngi v s an toàn, đc bit là khi người dân tìm cách sưởi m bng nhng ngun năng lượng thay thế.

      Một chiếc máy phát điện có thể là một nguồn năng lượng có hiệu quả trong thời gian cúp điện, nhưng bạn phải chú ý để sử dụng một cách an toàn. Luôn đọc hướng dẫn sử dụng đi kèm với máy.


Trang:   [1]  
 
CÔNG TY TNHH XD - TM - DV KHÁNH NGÂN
Địa chỉ văn phòng: Số 99 đường Trần Phú, Tổ 96, Khu 11, Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
Chi nhánh: Ô 9 + 10 đường D1, Lô B14, Khu dân cư Thuận Giao, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: 0274 . 3840 792 - 3689 928 - 2210 886            Fax: 0274.3840793
E-mail: info@khanhngan.com.vn
Đang online: 9
Lượt truy cập: 1509777
Design by Trực Tuyến Việt