KKS® TILEGLUE C1

KKS® TILEGLUE C1 là vữa dán gạch một thành phần, gốc Xi măng – Polymer trộn sẵn. Tương thích
với tiêu chuẩn C1 của TCVN 7899-1:2008 (hoặc ISO 13007-1: 2004).

Danh mục: